cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Ethuanekan [TED]
0▲ 0 ▼ 0
Typology Progressing 103 words Ethuanekan
Taćā Hēḏuānēkā
[tat͡ɬa: he̞:ðʷa:ne̞:ka:]*
Registered by Ahzoh on 5 December 2015
Language type A priori
Species Human/humanoid
Sample of EthuanekanCan't find any yet.
Latest vocabulary
ēkuōbāfadānobligation
hājētīnriver
Language family relationships
Language treeHaxyā́kīkā
 ⤷  Proto-Hašakika
  ⤷ Himoshian
   ⤷  Taksheyut
    ⤷ Proto-Ethuanek
     ⤷  Ethuanekan
[view] About Haxyā́kīkāAn ancient language originating on the continent of Haxyakika.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPalatalLabio-
velar
VelarUvularGlottalOther
Nasal m     n     ŋ ŋʷ      
Plosive p b     t d     k kʷ g gʷ q ʔ  
Fricative   f v θ θʷ ð ðʷ s z     x ɣ χ χʷ h  
Affricate       t͡s d͡z           t͡ɬ t͡ɬʷ
Lateral approximant       l            
Lateral fricative       ɬ ɬʷ            
Approximant         j ʍ̝        
Trill       r rʷ            
VowelsFrontBack
Close i i: u u:
Mid e̞ e̞: o̞ o̞:
Open a a:  
Orthography
Below is the orthography for Ethuanekan. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 EthuanekanOrthography
Aa/a/Ḏḏ/ð/ḎU ḏu/ðʷ/Ḡḡ/ɣ/ḠU ḡu/w̝/Ḥḥ/χ/ḤU ḥu/χʷ/Ḵḵ/x/ḴU ḵu/ʍ̝/Ṉṉ/ŋ/
ṈU ṉu/ŋʷ/Ṯṯ/θ/ṮU ṯu/θʷ/Bb/b/Cc/t͡s/Dd/d/Ee/e̞/ʾ/ʔ/Ff/f/Gg/g/
GU gu/gʷ/Hh/h/Ii/i/Jj/d͡z/Kk/k/KU ku/kʷ/Ll/l/Mm/m/Nn/n/Oo/o̞/
Pp/p/Qq/q/Rr/r/RU ru/rʷ/Ss/s/Tt/t/Uu/u/Vv/v/Yy/j/Zz/z/
Ōō/o̞:/Śś/ɬ/ŚU śu/ɬʷ/Ūū/u:/Āā/a:/Ćć/t͡ɬ/ĆU ću/t͡ɬʷ/Ēē/e̞:/Īī/i:/
✖ Unknown alphabetical order
  Typological information for Ethuanekan

  Noun numbersSingular/Plural
  GendersMasculine/Feminine
  Primary writing systemConscript
  Morphological typologySynthetic
  Morphosyntactic alignmentNominative/Accusative

  ▼ More information ⇋ Compare
  privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
  Viewing CWS in: English | Time now is 23-Aug-17 19:36