cws
Greetings Guest
home > profile > view_language
Frsel [AAF]
0▲ 0 ▼ 0
New 13 words Frsel
Frésĺ
[ʁpɸcʃt]*
Registered by TheMópe on 5 November 2016
Language type A priori
Species Human/humanoid
About Frsel English:
Still working on this...
Sample of Frsel[view] Í rza Fŕesĺ

I speak English
[view all texts]
Latest vocabulary
D`r`utznwriter
'R`uxmznlivestock
Éalnclay
Language family relationships
Language treeRilsun
 ⤷ Enlin
  ⤷ Proto-Thardic
   ⤷ Thardic
    ⤷ Old Frsel
     ⤷  Frsel
[view] About RilsunThe Rilsunian family belongs to the region of Ruzyte.
Phonology
ConsonantsBilabialLabio-
dental
DentalAlveolarPost-
Alveolar
RetroflexAlveolo-
palatal
PalatalUvularPharyngealGlottalOther
Nasal m     n     ȵ ɲ        
Plosive p   t d     ȶ c     (ʔ)  
Fricative ɸ β f [θ] [ð]   ʃ     ç ʁ ħ (ʕ)   ɧ
Affricate p̪f b̪v     t͡ʃ d͡ʒ ʈʂ d͡ʑ         d͡ɮ
Lateral approximant       l                
Approximant   ʋ       ɻ            
Trill ʙ                      
Flap                      
Implosive ɓ                      
VowelsFrontCentralNear-
back
Back
Close i y     u
Near-close   ɪ̈ ʊ  
Close-mid e ø ɘ    
Mid ə  
Open-mid ɛ œ      
Near-open æ ɐ    
Open a ɶ ä   ɒ
Orthography
Below is the orthography for Frsel. This includes all graphemes as defined in the language's phonology settings - excluding the non-distinct graphemes/polygraphs.
 FrselOrthography
'R 'r//Aa/b̪/Áá/l/Çç/ɻ/Èè/d͡ʑ/Éé/c/Ìì/ɐ/ÌO ìo/ɛ/Íí/ɘ/ÍO ío/e̞/
Îî/i/ÎO îo/a/Ïï/æ/Òò/ɶ/Óó/u/Ôô/ʊ/Öö/ɒ/Ùù/ä/Úú/œ/Ûû/ø/
Üü/ə/Bb/p̪f/Cc/m/Dd/d̂/DŔ dŕ/ȶ/Ee/ȵ/Ff/ʁ/Hh/d͡ɮ/Ii/ɪ̈/IO io/e/
Jj/ɧ/Kk/t͡ʃ/Mm/d͡ʒ/MZ mz/d/Oo/o̞/Pp/β/, /ʕ/1PZ pz/ⱱ/Rr/pɸ/RL rl/ɸ/RZ rz/ʙ/
Ss/ʃ/Tt/p/TL tl/ʈʂ/TZ tz/ɓ/Uu/y/Ww/t͡ʃ/WZ wz/b̪v/Xx/ʋ/, /ɲ/XR xr/ħ/XY xy/ç/
Yy/ʔ/2Ŕŕ/bβ/Śś/n/Ťť/f/Ćć/m̥/Ďď[ð]Ĺĺ/t/Ľľ[θ]
✖ Unknown alphabetical order
  1. loan words only
  2. loan words only
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 20-Nov-17 20:55